Pravidla pro výpověď povinného ručení se řídí zákonem č. 168/ 1999 Sb. a jsou stejná u všech pojišťoven. Stejné podmínky platí i v případě, že uvažujete o zrušení havarijního pojištění.

Zrušení povinného ručení: Co je potřeba

Mezi povinné náležitosti výpovědi pojistné smlouvy patří:

 • Identifikační údaje – pojišťovna (název, adresa)
 • Rodné číslo nebo IČO – pojistník (majitel pojistné smlouvy)
 • Adresa a kontaktní údaje – pojistník
 • Číslo pojistné smlouvy
 • Důvod výpovědi
 • Místo, datum a podpis pojistníka

Frenkee box
Pokud vypovídáš povinné ručení z důvodu krádeže, tak k žádosti nezapomeň přidat také kopii protokolu od Policie ČR.

Přemýšlíte o tom, že ukončíte povinné ručení? Pak nezapomeňte, že je také nutné respektovat lhůty pro podání výpovědi povinného ručení. V praxi existuje několik typických případů, kdy ho můžete vypovědět.

Frenkee box
Pokud se rozhodneš ukončit povinné ručení, tak je vždy lepší dostavit se na pobočku pojišťovny buď osobně, nebo odeslat výpověď v doporučeném dopisu. Nemusíš se pak obávat, že se výpověď smlouvy někde ztratí a ty budeš mít nepříjemnosti.

Jak vypovědět povinné ručení (důvody výpovědi) a jak změnit pojišťovnu

Zrušení povinného ručení do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy

Pokud majitel pojistné smlouvy najde výhodnější nabídku povinného ručení, pak může od podepsané pojistné smlouvy odstoupit. Musí to ale stihnout do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpověď pojistné smlouvy musí podat písemně a pojišťovna má následně 8 dní na ukončení pojištění. Povinné ručení je ukončeno až po skončení této lhůty.

Výpověď povinného ručení ke konci pojistného období

Při výpovědi povinného ručení na konci pojistného období můžete jako klient podat výpověď bez udání důvodu. Ukončení povinného ručení musí být provedeno písemně, a to nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

Výpověď povinného ručení z důvodu prodeje vozidla nebo změny vlastníka

Pokud usilujete o zrušení povinného ručení z důvodu prodeje vozidla pak musíte podat písemnou žádost a spolu s ní zaslat i kopii kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu, kde bude zapsáno jméno nového majitele. Povinné ručení zaniká dnem oznámení výpovědi pojišťovně.

Výpověď povinného ručení z důvodu zániku předmětu pojištění

Vozidlo už fyzicky neexistuje a bylo vyřazeno z evidence vozidel na Dopravním inspektorátu? Pak můžete podat žádost o ukončení příslušné pojistné smlouvy. Žádost musíte podat písemně a přiložit doklad o vyřazení vozidla z evidence. Povinné ručení zaniká dnem, kdy bylo vozidlo vyřazeno z evidence Dopravního inspektorátu.

Výpověď povinného ručení důvodu odcizení pojištěného vozidla

Pokud bylo vaše vozidlo odcizeno a vlastníte protokol od Policie ČR, pak můžete písemně požádat pojišťovnu o ukončení povinného ručení.

Výpověď povinného ručení z důvodu dočasného vyřazení z evidence vozidel

V případě, že se rozhodnete pro uložení registračních značek do depozitu, je možné požádat pojišťovnu o výpověď povinného ručení. Spolu s písemnou žádostí pak předložíte také kopii velkého technického průkazu s potvrzením o uložení registračních značek.

Výpověď povinného ručení po vzniku pojistné události

K ukončení povinného ručení můžete v takovém případě přistoupit vy i samotná pojišťovna, a to po oznámení vzniku pojistné události. Písemnou žádost musíte podat písemně do 3 měsíců ode dne, kdy oznámíte vznik pojistné události. Povinné ručení zaniká 1 měsíc po doručení výpovědi.

Zánik pojistné smlouvy dohodou

Pokud nejste spokojeni s pojistnou smlouvou, pak se můžete zkusit dohodnout s pojišťovnou. Obě strany se musí dohodnout, aby mohlo dojít k ukončení pojistné smlouvy. V praxi ale pojišťovny nesouhlasí s vaším odchodem ke konkurenci.

Výpověď povinného ručení při online nebo telefonickém sjednání

Pokud bylo povinné ručení sjednáno ve formě tzv. obchodu na dálku, pak je možné odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne sjednání pojištění. I v tomto případě je lepší, když vaše rozhodnutí oznámíte pojišťovně písemně. V případě, že povinné ručení už platí, má pojišťovna nárok na proplacení pojistného období, kdy pojištění platilo (a tedy vás chránilo).

Výpověď povinného ručení z důvodu nesouhlasu se změnou výše pojistného

V případě, že se pojišťovna rozhodne zvýšit cenu pojistného, máte možnost pojistnou smlouvu ukončit. Svůj písemný nesouhlas musíte odeslat do 1 měsíce od obdržení informace o plánované změně. Výpověď tímto způsobem neplatí pro situaci, kdy pojišťovna navýší pojistné v závislosti na vašem bonusu (malusu).

K výpovědi povinného ručení může dojít také ze strany pojišťovny. Pokud nezaplatíte pojistné, a to ani přes opakované výzvy, pojišťovna s vámi smlouvu ukončí. Vy pak riskujete jízdu bez povinného ručení.

Hledáte výhodnější povinné ručení? Frenkee vám poradí.

Frenkee box
Nezapomeň na to, že povinné ručení může vypovědět jen vlastník pojistné smlouvy, nebo jím pověřená osoba s plnou mocí.

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Co je konec pojistného období a jak ho zjistím?

  Konec pojistného období odvodíte ode dne, kdy jste pojistnou smlouvu uzavřeli (uvedeno v pojistné smlouvě). Povinné ručení se zpravidla uzavírá s ročním pojistným obdobím. Pokud jste smlouvu uzavřeli 1. března, pak je konec pojistného období 1. března následujícího roku. 
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kdy mohu vypovědět povinné ručení?

  Výpověď povinného ručení se řídí přesně stanovenými pravidly. Výpověď povinného ručení můžete podat: do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, ke konci pojistného období, z důvodu změny vlastníka vozidla, z důvodu zániku předmětu pojištění (např. ekologická likvidace vozidla), dohodou s pojišťovnou, z důvodu odcizení pojištěného vozidla, z důvodu dočasného vyřazení z evidence vozidel, z důvodu online (telefonického sjednání pojištění nebo z důvodu nesouhlasu se změnou výše pojistného.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co potřebuji ke zrušení povinného ručení a jak by měla vypadat výpověď povinného ručení?

  Výpověď povinného ručení by vždy měla mít tyto náležitosti: důvod výpovědi, číslo pojistné smlouvy. Dále pak tyto údaje o pojistníkovi (majiteli pojistné smlouvy): jméno nebo obchodní název, rodné číslo nebo IČO, adresa, kontakt. Informace o vozidle: druh, tovární značka, model, SPZ (registrační značka vozidla). Na závěr připojte datum a podpis.
  FAQ - odpověď